Reglament
Intern

Reserves en línia

LA DIRECCIÓ ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ
Camping RelaxSol

 

CIF A17125550
SOCIEDAD DE VIAJES Y SERVICIOS DE AUTOPISTA
Av CATALUNYA , EL PORTUS 12
LIMITS, ELS 17709
LA JONQUERA
977 64 62 71

 

1. Tota persona que s’inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir aquest reglament. En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes, la direcció expulsarà al client. El titular serà responsable de tots els actes que siguin imputables a ell i als seus acompanyants.

La inscripció es formalitzarà en el moment de l’arribada, havent de declarar tots els conceptes subjectes a pagament. Qualsevol variació haurà de ser comunicada immediatament a la recepció. La recepció facilitarà una còpia del registre d’entrada, la qual haurà de mostrar a petició de seguretat o personal del càmping.

2. ACCÉS CÀMPING: Només s’admetrà l’entrada a aquelles persones que vagin proveïdes de l’equip mínim necessari i que vagin a practicar l’activitat d’acampada. No s’admetrà l’entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats o amb autorització d’una persona major d’edat i que es faci responsable de la seva conducta.

A la seva arribada, el client haurà d’acreditar la seva identitat i la dels seus acompanyants, dipositant el carnet de càmping fins al final de l’estada. S’hauran de registrar tots els conceptes subjectes a pagament. Qualsevol variació haurà de ser comunicada immediatament a la recepció. En cas contrari s’haurà d’abonar la totalitat dels conceptes preestablerts.

3. TARIFES: Les tarifes vigents es troben exposades en el cartell oficial. Els preus s’aplicaran d’acord amb el nombre de nits pernoctades. La jornada de càmping acaba a les 12 hores. Les sortides posteriors a les 12 hores suposaran una jornada més. El càmping estableix un preu mínim per parcel•la. L’horari de facturació és de 8.30 a 20.30 hores.

4. RESERVES: El càmping accepta reserves tant de parcel•les com de Bungalows. Per fer-la efectiva, cal realitzar una paga i senyal del 40 % del total de l’estada. L’estada ha de ser abonada íntegrament a l’entrada. L’hora d’arribada i de sortida de parcel•la serà a les 12h. Per al cas dels Bungalows, l’arribada serà a partir de les 16h i la sortida a les 12h.

5. VISITES: Hauran de ser inscrites a Recepció, dipositant un document d’identificació que els serà retornat a la sortida. Les visites podran romandre, gratuïtament, a l’interior del Càmping durant 60 minuts. Passat aquest termini s’haurà d’abonar la tarifa vigent corresponent. L’horari de visites és de 8 a 20 hores.

6. HORES DE SILENCI (24h a 8 h) I DESCANS (de 13h a 15h): Durant les hores de descans es prega als acampadors que baixin el volum dels aparells de radi, TV, etc. i reduir la utilització de vehicles al mínim. A partir de la mitjanit i fins a les 8h. el silenci serà absolut i no estarà permesa la circulació de cap tipus de vehicle. Els recordem que el volum de tots els aparells de so serà l’adequat per no molestar als altres acampadors.

7. PARCEL•LES: El Càmping disposa de places de 70m2 de superfície. Les nostres places estan delimitades i previstes per acollir tot l’equip, inclòs el cotxe, i sense envair el vial. Per favor, assegurin-se abans d’instal•lar-se. Està terminantment prohibit canviar de plaça sense haver consultat prèviament a la Recepció. Està totalment prohibit instal•lar tendals, tanques de separació, paravents, fer rases, lligar cordes als arbres (fins i tot quan es tracti d’arbres adults) i a les tanques de seguretat, penjar roba i tovalloles en les tanques…

8. BUNGALOWS: Disposen d’un mobiliari, el qual es prohibeix moure.

9. CIRCULACIÓ DE VEHICLES: La velocitat màxima permesa és de 10 km/h. Amb la finalitat de no molestar el descans dels altres acampadors, es prega no utilitzar el vehicle en les hores de descans i es prohibeix totalment el seu ús durant el període de silenci (24h a 8h). Tot acampador que arribi més tard de la mitjanit haurà de deixar-lo fora. Es prohibeix la utilització innecessària de vehicles de motor a l’interior del Càmping.

10. BICICLETES I VEHICLES SIMILARS: Han de complir les mateixes normes que s’apliquen als vehicles de motor (10km/h) amb absoluta prohibició de competicions. La seva circulació sempre haurà de ser pels vials i quedarà prohibida a partir de les 21h.

11. ANIMALS DOMÈSTICS: No es permeten les següents races potencialment perilloses: Bullmastiff, Dog de Bordeos, Pit Bull (Pit Bull Terrier), Tussi Japones (Tussi Inu), Akita Inu, Doberman, Fila Brasiler, De Presa Canari, Staffordshire Bull Terrier, Dogo Argentí, Mastin Napolità, Rottweiler, American Staffodshire Terrier i creuaments d’aquestes races.

12. BARBACOES: Prohibit encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc, a excepció de cuines de gas butà o barbacoes de gas o elèctriques, adoptant sempre les màximes mesures de seguretat i quan les condicions atmosfèriques ho permetin. Aquesta norma està subjecta a variacions depenent de les mesures preventives forestals de la Generalitat de Catalunya.

13. ASSEGURANCES: La direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys a coses o persones per tercers. Així mateix no respon dels danys causats per tempestes, incendi, en cas de força major… Cada acampador ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil a tercers. Els objectes de valor poden ser dipositats en les caixes de seguretat instal•lades a la Recepció.

14. FONTS, AIGÜERES I SAFARETJOS: Les fonts dels carrers poden ser exclusivament utilitzades per a l’obtenció còmoda d’aigua potable i, en cap cas podran ser utilitzades per rentar roba. En la part posterior dels sanitaris hi ha safaretjos per rentar la roba a mà i aigüeres per rentar els plats.

15. BOQUES DE REG: Queda terminantment prohibit usar les boques de reg sense el permís explícit de la direcció del Càmping. Solament es podran utilitzar en cas d’incendi.

16. ESCOMBRARIES: Hauran de dipositar-se en bosses de plàstic i dipositar-les en els llocs assenyalats en el mapa. Queda terminantment prohibit deixar les escombraries en la parcel•la. No es passarà a recollir-les.

17. AIGÜES RESIDUALS: És obligatori l’ús del corresponent recipient i aquest ha de ser buidat única i exclusivament en els W.C.

18. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: Cada parcel•la tindrà assignat un endoll que subministra 10A. Les portes de les caixes de subministrament han d’estar sempre tancades.

19. SORTIDES: Els clients que vulguin abandonar el càmping abans de les 8h. hauran de deixar el cotxe fora del Càmping abans dels 24h., havent d’abonar l’import íntegre de la seva estada fins al dia de la seva marxa.

Les parcel•les hauran de ser desallotjades abans dels 12h. del dia de partida, deixant-les en perfecte estat, netes i ordenades. Els Bungalows hauran de desallotjar-se als 12h.

20. POLÍTICA DE CANCEL.LACIÓ :

–          Amb més de 30 dies d’antel.lació: devolució del 90%.

–          Entre 30 i 21 dies d’antel.lació: devolució del 50%.

–          Amb menys de 20 dies d’antel.lació: pèrdua del 100%

Despeses de cancel·lació: 5€